Derde druk versie  A4 formaat 2018
Eerste druk juni 2016
Uitgegeven in 2018 door The Living Image
Koedijk 32, 1276 XV Huizen, Nederland

© 2016   Sjoerd Bras
Sjoerd Bras heeft zijn recht beweerd op grond van de Auteurswet, “Designs and Patents Act 1988” en te worden geïdentificeerd als de auteur van dit werk.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd systeem of in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Layout:   Henriëtte Dingemans
Gezet:     SeaGrass Ltd.
Gedrukt:    Pumbo, Zwaag, Nederland
Germaanse Stenen
200 BC   -    400 AD
    
Gevonden in Nederland
Sjoerd Bras
2
3